ورزشکاری با خوردن جلبک قهرمان جهان شد

قیمت جلبک اسپیرولینا در برنامه طبیب  یا محلول جلبک نیز بر پیری گیاه تأثیر می گذارد. توانایی طولانی کردن رشد گیاه و به تاخیر انداختن ظهور فنوتیپ های مرتبط با سن از نظر اقتصادی در علم زراعی مهم است و برای تحقیقات بنیادی گیاهی حیاتی است.

در طول توسعه اولیه این روش ضد پیری، درمان با باکتری های مفیدی مانند Pseudomonas spp. و Bacillus spp. برای به تاخیر انداختن پیری گیاه استفاده شد.

جالب توجه است که کاربرد اسپری و آبیاری کشت C. vulgaris ماندگاری توت فرنگی، کاهو، چغندر و کلم پیچ را طولانی تر کرد.

علاوه بر این، ما گزارش دادیم که استفاده از مایع رویی بدون سلول C. fusca، Chlorella sp. HS2 و Chlorella sp. ABC001، تا 4 هفته در گیاه گلدار زینتی Erinus alpinus، جوانه و پیری گل را به تاخیر انداخت.

با توجه به اینکه سایر باکتری های مفید سیگنال دهی اتیلن را در گیاهان تعدیل می کنند (علی و همکاران، 2012؛ کارلسون و همکاران، 2015؛ کوان و همکاران، 2016؛ ناینگ و همکاران، 2017)، ممکن است ریزجلبک ها سیگنال دهی اتیلن را سرکوب کنند یا مسیر بیوسنتز در گیاهان مکانیسم دقیقی که توسط آن کلرلا اثرات ضد پیری را در گیاهان واسطه می کند، تا حد زیادی ناشناخته است.

مانند عوامل کنترل بیولوژیکی باکتریایی کلاسیک، جلبک های مفید ترکیبات ضد میکروبی تولید می کنند که پاتوژن های باکتریایی و قارچی گیاهی را سرکوب می کنند.

به عنوان مثال، 4،4′-دی هیدروکسی بی فنیل، جلبک پروکاریوتی نورهارمان Nodularia spp. و Nostoc spp. و Nostoc insulare 4،4′-دی هیدروکسی بی فنیل، نورهارمان و دیترپنوئیدها را تولید می کند که فعالیت ضد باکتریایی بر علیه اشریشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا، باسیلوس سوبتیلیس، B. cereus، Staphylococcus epidermdis (Jaki et al., 2000, 2000; . علاوه بر این، سیانوباکتری‌های Anabaena، کلرلا، و گونه‌های Scenedesmus، سیدروفور را به‌عنوان ریزمغذی‌های کیلاتور آهن و یون مس تولید کردند.

سیدروفورهای تولید شده توسط میکروب ها، به ویژه مانند Pseudomonas spp.، به عنوان ترکیبات ضد میکروبی و عوامل کنترل بیولوژیکی در گیاهان از طریق کیلیت آهن آهن شناخته می شدند، که می توانند با پاتوژن های باکتریایی برای یون های آهن رقابت کنند.

از سوی دیگر، سیانوباکتری های جلبک پروکاریوتی می توانند آنزیم های تخریب کننده دیواره سلولی قارچی از جمله کیتوزاناز، β-1،4-گلوکاناز، β-1،3-گلوکاناز و اسید بنزوئیک تولید کنند که می تواند رشد Fusarium sp.، Penicillium sp را سرکوب کند.

و Candida sp. (لوپز و همکاران، 2002؛ چوداری و همکاران، 2012؛ ناتاراجان و همکاران، 2012؛ پراسانا و همکاران، 2013، 2016). بنابراین، شناسایی بیشتر ترکیبات ضد میکروبی میکروجلبک، و فعالیت کنترل بیولوژیکی آنها، مورد نیاز است.

  • منابع:
  1. Algae as New Kids in the Beneficial Plant Microbiome